Queen Elizabeth是什么意思

2024-04-03 04:30:21
推荐回答(2个)
回答(1):

Queen Elizabeth
伊丽莎白女王
双语对照

词典结果:
Queen Elizabeth
[英][kwi:n iˈlizəbəθ][美][kwin ɪˈlɪzəbəθ]
伊丽莎白二世女王; [电影]伊丽莎白女王;

以上结果来自金山词霸
例句:

1.
Queen elizabeth ii would remain scotland's monarch.
伊丽莎白女王二世仍会是苏格兰的君主。

回答(2):

伊丽莎白女皇